Архитектура и строителство

Освен специализираната професионална подготовка в областта на строителството и архитектурата, основана на българските традиции и последните световни тенденции, обучението е насочено и към външи изяви – творчески и търговски контакти, участия в изложби и форуми на архитектурния дизайн и строителство,включване в строителни фирми, срещи с работодатели и клиенти, запознаване с търговската мрежа още по време на обучението.

 rotator4 СПЕЦИАЛНОСТ: СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

ТАКСИ: за семестър -от 545 лв.  Колежаните  ползват  разсрочено  плащане  до  три  вноски  годишно, студентско  кредитиране  и  възможности  за  намаляване  на  таксата.

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:КОЛЕЖАНСКА СТЕПЕН – СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА+ МЕНИДЖМЪНТ   2 ГОДИНИ
БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН – още 2 ГОДИНИ във ВУЗ

 ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г. , Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г.

Освен специализираната дизайнерска подготовка, основана на българските традиции и последните световни тенденции, обучението е насочено и към външи изяви – творчески и търговски контакти, участия в изложби и форуми за мебели и интериор,включване в творчески проекти на фирми- производители на мебели и интериорно обзавеждане, срещи с работодатели и клиенти, запознаване с търговската мрежа още по време на обучението.

 

СПЕЦИАЛНОСТ: ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
ПРОФЕСИЯ: ДИЗАЙНЕР

 

ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г. , Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г. ЗАПОВЕД № 392 / 2013 г. на НАПОО

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:
КОЛЕЖАНСКА СТЕПЕН – 2 ГОДИНИ
БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕНоще 2 ГОДИНИ във ВУЗ

 

Специалността е акредитирана за продължаващо обучение в бакалавърска степен към частни висши учебни заведения в България , което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.

 

ПРИЕМ:

 

За да бъдете приети в колежа вие трябва лично да дойдете в колежа и да подадете следните документи :
* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате я в колежа
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани
и ИНТЕРВЮ, което се провежда в деня на подаване на документите.

 

ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ЧЕТВЪРТЪК ОТ 10 ДО 16 ЧАСА.

 

ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ!

 

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия, форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен и специалност, признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен.

 

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията , и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

 

“Студентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

 

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

 

ТАКСИ: за семестър – левовата равностойност на 360 евро+ 80 евро за втора специалност. Колежаните могат да ползват разсрочено плащане и банкови студентски кредити

 

ЩЕ УЧИТЕ:

 

СПЕЦИАЛНОСТ: № 5820101 /СТРОИТЕЛСТВО  И  АРХИТЕКТУРА/

 

А Обща задължителна професионална подготовка
1 Здравословни и безопасни условия на труд
2 Икономика  на  предприятието
3 Компютърно обучение
42 Трудово-правни  отношения

 

Б Отраслово задължителна професионална подготовка
5 Чужд език по професията.
6 Сградостроителство
7 Строителни  материали
8 Технология  на  строителството
9 Строителна  механика
10 Строителна  дейност  и  контрол
11 Техническо  чертане  в  строителството
12 Водоснабдяване  и  канализация
13 Организация  на  строителството

 

В  Специфична задължителна професионална подготовка.
14 Архитектурно  проектиране
15 Градоустройство
16 Геодезия
17 Стоманобетон
18 Пътища  и  съоръжения
19 Саниране  на  сгради  и  съоръжения
20 Инсталации  в  сгради
21 Компютърно  проектиране в строителството – Auto CAD   и 3D studio max
22 Дипломен  проект
23 Производств.практика – тренировъчна   строителна  фирма

 

Г Задължителноизбираема   професионална  подготовка

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

 

Красимир  Савчев – асистент в ЛТУ София по Auto – CAD и 3D Studio max

 

Арх.Елена  Кондева - преподава Архитектурно проектиране, Сградостроителство, Градоустройство, Техническо  чертане в строителството

 

Инж.Диана Милева - Геодезия, Инсталации в сгради, Пътища  и  съоръжения

 

Инж.Петранка  Бояджиева експерт Строителни материяли, Технология на строителството, строителна дейност и  контрол, ВИК, Стоманобетон

и др.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ, ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ

 

Документите  можете да подадете в колежа на адрес:

 

1582 София, ж.к. Дружба 2 , Ул.Обиколна , 163-то ОУ-корпус Г
Колеж “Св.Ариадна”/ по линията на тролей 4 и автобус 404-
на две спирки от магазин “Практикер” ,срещу “Цариградски комплекс”/
тел.: 02/9780-700; 0896 220815, 0886 338883
0886 338883 E-mail: svariadna@mail.bg
Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк : http://www.svariadna.com/contact.htm

 

Комепетенции и резултати от обучението

 

Общи за професията „Строителен техник“

 

1. Организира и контролира изпълнението на наредбите по ЗБУТ
1.1. Извършва ежедневен инструктаж на работниците по ЗБУТ
1.2. Разпознава причините за поява на опасни ситуации и инциденти на строителната площадка и на работното място и предприема мерки за предотвратяването им
1.3. Контролира използването на работно или специално защитно облекло и лични предпазни средства от работниците при изпълнение на различните видове строителни работи
1.4. Обезопасява рисковите места на работното място и на строителната площадка
1.5. Контролира правилното поставяне на задължителните предпазни съоръжения на обекта
1.6. Осигурява противопожарната безопасност
1.7. Контролира поддържането на ред и чистота на строителната площадка

 

2. Организира подготвителни дейности на строителната площадка
2.1. Разчита специализирана информация от планове и чертежи
2.2. Организира изпълнението на временното строителство
2.3. Изготвя план-график за изпълнение на строително-монтажните работи
2.4. Планира необходимата техника и инструменти
2.5. Извършва измервания с геодезични инструменти
2.6. Контролира извършването на подготвителните работи в необходимата технологична последователност

 

3. Oрганизира изпълнението на земни работи
3.1. Разчита техническите параметри на машини и съоръжения
3.2. Избира правилно необходимите строителни машини в зависимост от вида на земните работи
3.3. Контролира правилната експлоатация на строителната техника
3.4. Извършва измервания с геодезически инструменти
3.5. Познава свойствата на видовете почви
3.6. Контролира товарене, разтоварване и транспортиране на строителни материали и почви
3.7. Определя начина на укрепване на земните изкопи

 

4. Участва в разработването на инвестиционни проекти
4.1. Описва съдържанието на инвестиционен проект
4.2. Разчита и извлича необходимата информация от технически справочници и нормативни документи
4.3. Описва правилата за изчертаване на елементи и съоръжения в план и разрез
4.4. Използва правилно мащаби, оразмеряване и условни означения в чертежите
4.5. Изготвя чертежи с помощта на компютърни програми – CAD системи
4.6. Оформя проектна и екзекутивна документация

 

5. Заснема съществуващи обекти
5.1. Използва подходящи инструменти и методи за измерване
5.2. Извършва измервания с геодезични инструменти
5.3. Изчертава обектите в ръчна скица
5.4. Оформя мащабен чертеж от ръчна скица
5.5. Изработва чертеж със специализиран софтуер

 

6. Участва в разработването на оферти, тръжни документи и др.
6.1. Разчита чертежи, спецификации и указания към проекта
6.2. Извлича необходимата информация от технически справочници и нормативни документи
6.3. Осъществява контакт с доставчици на материали, проектанти и инвеститори
6.4. Изготвя количествени сметки за различни видове строителни работи
6.5. Съставя анализни цени и стойностни сметки
6.6. Изготвя линейни календарни графици
6.7. Съставя строителен генерален план

 

7. Измерва, оценява и предава извършените строителни работи
7.1. Разчита чертежи, спецификации и указания към проекта
7.2. Описва правилата за приемане на строителните работи
7.3. Оценява качеството на изпълнените строителни работи в съответствие с нормативните изисквания
7.4. Предприема мерки за отстраняване на допуснати дефекти
7.5. Отчита количеството на вложените материали и труд
7.6. Подготвя и представя техническа документация

 

8. Осъществява подготовката за издаване на обекта
8.1. Организира възстановяване на нанесените щети по време на строителните работи във връзка с опазването на околната среда
8.2. Окомплектова необходимата документация за издаване на обекта
8.3. Отстранява забележките на приемателната комисия
8.4. Подготвя документация за представяне пред „Строителен надзор“
8.5. Окомплектова техническата документация за съхранение при изпълнителя

 

Специфични за специалност 5820101 „Строителство и архитектура“

 

9. Oрганизира строителни работи за груб строеж (кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски, покривни работи)
9.1. Разчита техническа документация и строителни проекти
9.2. Изготвя план-график за изпълнение на строително-монтажните работи
9.3. Периодично планира необходимите ресурси за изпълнение на обекта
9.4. Контролира качеството на доставените строителни материали
9.5. Контролира извършването на строително-монтажните работи за груб строеж в съответната технологична последователност

 

10. Oрганизира изпълнението на довършителни работи – външни и вътрешни мазилки, шпакловки и замазки, настилки, облицовки, бояджийски работи, строително дърводелство, тенекеджийски, топло- и хидроизолационни ремонтни работи
10.1. Разпознава изискваните в проектите строителни материали, изделия и елементи
10.2. Осигурява необходимите за изпълнението на довършителните работи материали, механизация и работна ръка
10.3. Обяснява технологията за изпълнение на всички видове довършителни работи
10.4. Контролира извършването на довършителните работи в съответната технологична последователност
10.5. Осъществява координация с изпълнителите на другите основни и довършителни работи на строителния обект

 

11. Oрганизира монтажа на метални конструкции
11.1. Разчита проекти за метални конструкции и детайли
11.2. Описва видовете строителни стомани, свързващи елементи и съединения
11.3. Осигурява необходимите строителни машини и работни инструменти
11.4. Планира монтажните работи в съответната технологична последователност
11.5. Подбира материалите и начина на защита на металните конструкции

 

12. Организира заготовката и монтажа на сглобяеми стоманобетонови, дървени, пластмасови конструкции
12.1. Разчита монтажни планове за монтаж на различни видове конструкции – сглобяеми стоманобетонови, дървени и пластмасови
12.2. Планира изработването на стоманобетонови елементи в правилната технологична последователност
12.3. Съставя транспортни схеми за ефективно транспортиране на конструкциите
12.4. Избира правилните такелажни и повдигателни съоръжения
12.5. Познава начина на изпълнение на връзките между отделните елементи
12.6. Планира изпълнението на монтажните работи в правилната технологична последователност

 

13. Подготвя документи за започване на проектиране
13.1. Разчита устройствени планове
13.2. Извлича необходимата информация от технически справочници и нормативни документи
13.3. Чертае извадки от действащи подробни устройствени планове
13.4. Оформя техническа и графична документация в съответствие с нормативните изисквания

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.