Програмиране и WEB дизайн

 ПРОГРАМИРАНЕ   и   WEB

 

  Ръководител специалност :  инж.Теменуга  Маринова -   -експерт   програмиране

 

 Такси: Ниски  такси, разсрочено плащане  и   СТУДЕНТСКИ  КРЕДИТИ!

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:БАКАЛАВЪРСКА  ПРОТРАМА = КОЛЕЖ  +  ВУЗ  - общо 4 години

 Форми  на  обучение : модулно, задочно  и  дистанционно 

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк :

 https://www.svariadna.com/contact.htm

   Специалността е акредитирана за    бакалавърска степен към  университети в  България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети  в Република България  и  чужбина.

 

    Всички  дипломирани  колежани  ,ако  желаят,  получават  регистрация  за  работа  в  Европейски  държави.

 

Специалността е акредитирана за продължаващо обучение в бакалавърска степен към ВУЗ в България            ЛИЦЕНЗ от МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г., Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г ; Лицензия № 2015121272  -на  НАПОО  към  Министерски  съвет  на  Република  България .

Освен специализирана научна и практическа подготовка в сферата на компютърните системи и технологии,програмирането и WEB- дизайна обучението е насочено и към външи изяви и сътрудничество – практически и търговски контакти, участия в изложения и форуми за компютърна техника и технологии,включване в проекти на фирми за WEB- дизайн, срещи с работодатели и клиенти, запознаване с търговската мрежа още по време на обучението.

СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ И WEB- ДИЗАЙН-  ЩЕ  УЧИТЕ :
* Програмиране – Programming Basics with C ++ / with Java /with C#

Курсът “Programming Basics” дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности .

Умения

 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
 • Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни логически проверки
 • Работа с логически проверки (if-else)
 • Извършване на прости пресмятания
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)

* Програмиране – Programming Basics with Java

В модула “Java Advanced” студентите изучават технологията Java в дълбочина, като се запознават с по-сериозни и сложни концепции в програмирането. Фокусът е насочен към надграждане на алгоритмично мислене на студентите и разрешаването на по-сложни архитектурни проблеми.

* Програмиране – Programming Basics with C#
* Приложни програмни системми
* Системи за управление на база данни
* Технология на програмирането

Изучават се допълнителни технологии, необходими за всеки един софтуерен разработчик, като HTML & CSS, побитови операции и др. Разглеждат се основите на web разработката, както и едни от най-разпространените технологии и инструменти, с което модулът успешно изгражда представа у студентите относно предстоящите професионални модули и знанията, които ще придобият от тях, за да станат успешни софтуерни разработчици.
* Интернет програмиране на WEB- сайтове

 • Създаване на съвременни уеб сайтове
 • Възможност за създаване на статични уеб страници
 • Познания в основите на уеб дизайна и изграждането на уеб страници
 • Стилизиране на уеб сайтове със CSS и позициониране на елементи
 • Създаване на адаптивен (responsive) уеб дизайн

Целта на курса “HTML & CSS” е да положи основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Придобиват се начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HTML / CSS / DOM разработка и се развиват практически умения за използване на езика за описание на уеб съдържание HTML и езика за стилизиране на уеб съдържание CSS.

Курсът набляга на практически упражнения с HTML и CSS, чрез които ви въвлича в реални проекти за изработка на уеб страници, имплементация на фрагменти от сайтове и създаване на цялостни модерни уеб сайтове с добра визия, съвременна структура и мобилна поддръжка.

WordPress Essentials

Инсталация и настройка на WordPress

 • Създаване на цялостни WordPress сайтове
 • Работа с уеб хостинг, домейни и cPanel
 • Инсталация и настройка на теми и добавки
 • Създаване и промяна на собствени WP теми
 • Работа по практически проект изграден с WordPress

* Компютърна графика и дизайн

 ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г., Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г. ЗАПОВЕД № 392 / 2013 г. на НАПОО

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия, форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен и специалност, признати в целия Европейски съюз, а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен.

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията, и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

Колежаните от направление КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ провеждат стажове във фирми за компютърни системи и технологии, програмиране и WEB- дизайн и електронна търговия

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ, ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ,:

Стефан  Пейчев -  CISCO -експерт

 Мартин Филевасистент в ТУ София

 Инж.Орлин Тенчев
Преподава: Компютърни мрежи –І и ІІ част ; Проектиране на електронни схеми

 Д-р н.Тодор Балабанов
Владимир Иванов – аспирант
Преподават: Интернет програмиране и WEB -дизайн ; Програмиране

 Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Въведение в РС ; Приложни програмни продукти

 Николай Ивановхабилитиран преподавател по:
Електротехника и градивни елементи ; Аналогова и цифрова схемотехника

 Инж.Кирил Конов
Преподава: Процесори,Памети и дънни платки ; Компютърна графика и дизайн ; Периферни и запомнящи устройства ; Комуникационни технологии ; Асемблиране на РС

    “Студентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания, Холандия,Швеция, Белгия, Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

 В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк: https://www.svariadna.com/contact.htm

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.