Електронна търговия

Освен специализирана научна и практическа подготовка в сферата на компютърните системи и технологии,програмирането и WEB- дизайна и електронната търговия обучението е насочено и към външи изяви и сътрудничество – практически и търговски контакти, участия в изложения и форуми за компютърна техника и технологии,включване в проекти на фирми за WEB- дизайн, срещи с работодатели и клиенти, запознаване с търговската мрежа още по време на обучението.

СПЕЦИАЛНОСТ: ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
ПРОФЕСИЯ: ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

ТАКСИ: Ниски  такси, разсрочено плащане  и  възможности  за  намаляване  на  таксата в  прокрамата ” Доведи  приятиел”!.

Специалността е акредитирана за продължаващо обучение в бакалавърска степен към ВУЗ  в България , което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.

 ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г. , Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г.

ПРИЕМ:

За да бъдете приети в колежа вие трябва лично да дойдете в колежа и да подадете следните документи :
* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате я в колежа
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани
и ИНТЕРВЮ, което се провежда в деня на подаване на документите.

ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ!

 Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия , форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен и специалност , признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен

 Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията , и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

“Студентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

Колежаните от направление КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ провеждат стажове във фирми за компютърни системи и технологии , програмиране и WEB- дизайн и електронна търговия.

ТАКСИ: за семестър – левовата равностойност на 290 евро+ 80 евро за втора специалност /по желание/. Колежаните могат да ползват разсрочено плащане и банкови студентски кредити

 ЩЕ УЧИТЕ:

 СПЕЦИАЛНОСТ: № 4820401 /ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ/

А Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд.
2 Икономика.
3 Предприемачество.
4 Компютърно обучение.
5 Трудово-правни отношения

Б Отраслово задължителна професионална подготовка.
7 Чужд език по професията
8 Маркетинг
9 Счетоводство на предприятието
10 Финанси на фирмата
11 Обща теория на статистика

 

В Специфична задължителна професионална подготовка.
11 Икономическа информатика
12 Интернет и WEB- технологии
13 Компютърна графика и презентации
14 Програмиране
15 Приложни програмни продукти
16 Бази от данни
17 Електронна търговия
18 Дипломен проект
19 Производствена практика

 Г Задължителноизбераема професионална подготовка

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ, ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ,:

Мартин Филев – асистент в ТУ София

Инж.Орлин Тенчев
Преподава: Компютърни мрежи – І и ІІ част ; Проектиране на електронни схеми

Д-р н.Тодор Балабанов

Владимир Иванов - аспирант
Преподава: Интернет програмиране и WEB – дизайн ; Програмиране

Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Въведение в РС ; Приложни програмни продукти

Николай Иванов - хабилитиран преподавател
Преподава: Електротехника и градивни елементи ; Аналогова и цифрова схемотехника 
Инж.Кирил Конов
Преподава: Процесори, Памети и дънни платки ; Компютърна графика и дизайн ; Периферни и запомнящи устройства ; Комуникационни технологии ; Асемблиране на РС    

 След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

• работи със сървърни езици за програмиране на интернет приложения;
• работи със специализирани среди за програмиране на интернет приложения;
• свързва модули и компоненти в интернет приложения, работи със специализирани библиотеки за изграждане на интернет приложения;
• работи с различни видове интернет приложения;
• оформя дизайна на интернет приложения, избира подходящи цветови схеми и шрифтове;
• структурира и организира текстова информация в бази данни;
• създава и работи с основните заявки към база данни;
• анализира необходимата функционалност и избира средствата за нейното реализиране;
• работи с антивирусен софтуер и защитни стени (Firewall);
• работи и знае характеристиките на протоколите за комуникация в интернет;
• познава основните недостатъци на интернет приложенията и начините за тяхното
отстраняване;
• извършва диагностика и открива проблеми, свързани с функционирането
на интернет приложения; определя необходимите пътища за тяхното отстраняване;

 Документите можете да подадете  от  13  до  16  часа  в колежа на адрес :

 адрес:  София  ,  бул. Александър  Стамболийски  175 А

на спирка „Димитър  Петков“- посока  центъра,  до  читалище „Аура“

 / трамваи   10,8,11,3,22 ;    автобуси 11 ,83,60 ;метростанция „Константин  Величков“/

 Документи  можете да подадете  от  понеделник до  петък  от 13 до 16 часа

тел. за връзка: 0886 338883 , 0896 220815
е-mail: svariadna@mail.bg

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.