Бизнес администрация

pic1234

СПЕЦИАЛНОСТ: БИЗНЕС – АДМИНИСТРАЦИЯ  + Предприемачество  и  мениджмънт

 Ниски  такси, разсрочено плащане   СТУДЕНТСКИ  КРЕДИТИ!
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:БАКАЛАВЪРСКА  ПРОТРАМА = КОЛЕЖ  +  ВУЗ  - общо 4 години

 Форми  на  обучение : модулно, задочно  и  дистанционно 

 За  дистанционно  обучение  приемаме  студенти  през  цялата  учебна  година. Започвате  веднага!

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк :

https://www.svariadna.com/contact.htm

   Специалността е акредитирана за    бакалавърска степен към  университети в  България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.


 ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г. , Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г. ЗАПОВЕД № 392 / 2013 г. на НАПОО

Завършилити колежанска степен за срок от две години според българското законодателство получават право да заемат ръководни административни длъжности в държавни и частни фирми и да упражняват законно професията.

 ПРИЕМ:

За да бъдете приети в колежа вие трябва лично да дойдете в колежа и да подадете следните документи:
* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате я в колежа
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани
и ИНТЕРВЮ, което се провежда в деня на подаване на документите.

ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ!

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия , форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен и специалност , признати в целия Европейски съюз, а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен.

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията, и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

Колежаните от направление БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ имат възможност през ваканциите да работят срещу нормално заплащане в хотели на България – на Черноморието и в планинските ни курорти, с което да подпомогнат финансово следването си.

 ЩЕ УЧИТЕ:

СПЕЦИАЛНОСТ: БИЗНЕС – АДМИНИСТРАЦИЯ + ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  И  МЕНИДЖМЪНТ

А Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд.
2 Икономика.
3 Компютърно обучение
4 Трудово-правни  отношения
5 Микро- и  макроикономика
6 Предприемачество  и  мениджмънт

Б Отраслово задължителна професионална подготовка.
7 Чужд език по професията
8 Маркетинг  
9 Счетоводство  на  предприятието
10 Финанси  на  фирмата
11 Обща  теория на  статистика
12 Бизнес  комуникации
13 Мениджмънт  на  човешките  ресурси  и  фирмена  култура

В Специфична задължителна професионална подготовка.
14 Стенография
15 Делова  кореспондинция
16 Бизнес кореспонденция  на  чужд  език
17 Работа  в  Интернет  и  електронни  продажби
18 Документационна  дейност и работа  с  офис-техника
19 Административна  дейност и класифициране на данни
20 Компютърна  обработка  на  финансово-счетоводната  информация
21 Мениджърски  проект
22 Производствена  практика

Г Задължителноизбераема  професионална  подготовка

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ, ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ, КАКТО И ЧЛЕНОВЕ НА “МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯТА ПО ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ “, БЪЛГАРИЯ:

Д-р н. Милена Крумова
Гл.ас. д-р Милена Крумова
доктор по Икономика (Икономика и управление) преподавала  през  учебни 2011/2012/2013/2014
Обща икономическа теория
Икономика на предприятието

 Д-р н. Димитър Радонов

Рилка  Георгиева
Преподава: Финанси ; Фирмено счетоводство ; Управление на европейски проекти ; Иновации и иновационна политика ; Компютърна обработка на счетоводната информация

Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Работа в интернет и електронни продажби ; Приложни програмни продукти

Грозденка Трендафилова
Преподава: Управление на човешките ресурси ; Предприемачество и мениджмънт ; Международен бизнес   

Лили Сергиева
Преподава: Професионална етика ; Бизнес-проект ; Документационна дейност и работа с офис-техника

Даниела Кадийска
Преподава: Маркетингови проучвания и реклама

Преподаватели по англиски език

Милена Мандова преподавател в УНСС
Клара Милева - преподавател във ВУЗ
Ванина Петровапреподавател в СУ”Св.Климент Охридски”

 

“Студентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

 

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

 
Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.